Tag Archives: wlewy kroplowe

Jak zgłosić się do opieki długoterminowej?

 Warunkiem objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową domową jest dostarczenie następujących dokumentów:
– skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
– ocena świadczeniobiorcy wg. skali Barthel przeprowadzona przez lekarza wystawiającego skierowanie;
-ocena świadczeniobiorcy wg. skali Barthel przeprowadzona przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej;
– zgoda pacjenta;
Opisane dokumenty uzyskacie Państwo dzwoniąc do nas lub przyjeżdżając, nasz personel pomoże również w załatwieniu opisanych formalności.

Co dalej?

Po dostarczeniu w/w dokumentów pacjent zostaje objęty profesjonalną opieką pielęgniarską.Pielęgniarka odwiedza chorego co najmniej 4 razy w tygodniu, realizując przygotowany wspólnie z pacjentem i jego rodziną proces pielęgnowania. Środki opatrunkowe, higieniczne , leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza pacjent zabezpiecza we własnym zakresie.

Zgłoszenia do opieki może dokonać lekarz , rodzina , prac. socjalny , pielęgniarka lub sam pacjent ? telefonicznie , e-mailowo, osobiście.

37

Kwalifikacja pacjenta do objęcia opieką

 Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej może być zakwalifikowany pacjent  w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samo opieki, który w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków oraz dodatkowo wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych niżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach;

 • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę;

 • płukania pęcherza moczowego;

 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną;

 • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

 • objętych opieką przez hospicjum domowe;

 • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;

 • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;

 • w ostrej fazie choroby psychicznej;

 • objętych opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

27

Podstawą przyznania pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

 • SKIEROWANIE wystawione przez lekarza POZ

 • wywiadu i oceny stanu chorego

 • zgody pacjenta

Pielęgniarka opieki długoterminowej przygotowuje rodzinę i pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, kształtując umiejętność radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością. Udziela również wsparcia psychicznego rodzinie, na każdym etapie choroby, również w okresie terminalnym i w procesie umierania.

Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie

Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie to opieka sprawowana nad obłożnie chorymi pacjentami z niewydolnością układu oddechowego, wymagającymi terapii inwazyjnej z użyciem respiratora (przez rurkę tracheotomijną), nieinwazyjnej ciągłej (prowadzonej przez różnorodne ustniki maski czy kaski) lub okresowej terapii oddechowej.

Ten rodzaj opieki przeznaczony jest dla świadczeniobiorców nie wymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii  jednak wymagających stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, którzy świadomie wyrażą zgodę na tego typu leczenie. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję podejmują rodzice lub opiekunowie prawni.

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą być jednocześnie objęci opieką paliatywną i hospicyjną lub pielęgniarską opieką długoterminowa domową.

Nurse Holding Elderly Patient's Hand

Pacjent powinien posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego należy dołączyć:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego,

 • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny (opiekunów), a w przypadku terapii oddechowej przy pomocy respiratora w warunkach domowych

 • także kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Opieka paliatywno-hospicyjna

Opieka paliatywna jest całościową, wszechstronną opieką nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.

14

Opieka paliatywna obejmuje swym zakresem przede wszystkim:

– zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych,

– pielęgnację,

– łagodzenie cierpień psychicznych oraz duchowych,

– pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,

– wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i w przypadku osierocenia,

– edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników.

 

15

Jest prowadzona przez następujące podmioty:

 • hospicja stacjonarne/oddziały medycyny paliatywnej

 • poradnie medycyny paliatywnej

 • hospicja domowe

Opieka długoterminowa w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

8

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego/pielęgnacyjno-opiekuńczego mogą zostać przyjęci pacjenci nie wymagający hospitalizacji w szpitalu. Pacjenci przyjmowani do zakładów wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Wniosek do zakładu opieki długoterminowej wystawia lekarz rodzinny lub lekarz z oddziału szpitalnego po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych.

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265).

Co przysługuje pacjentowi?

Pacjent objęty opieką ma zapewnione leki, środki pomocnicze, pielęgnację, opiekę, rehabilitację oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

Fundusz finansuje świadczenia zdrowotne, nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265).

Zakład opiekuńczo-leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających problemy zdrowotne. Nie mogą więc tam trafiać ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

12

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to specjalistyczna forma świadczenia zdrowotnego. Skierowana jest do osób obłożnie i przewlekle chorych, ale nie wymagających hospitalizacji w szpitalu, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego złożona jest deklaracja wyboru.

Pielęgniarka ma za zadanie nie tylko udzielać świadczeń, lecz uczy też chorego i osoby, które się nim zajmują opieki w czasie, kiedy nie jest obecna przy pacjencie. Musi także kształtować u chorego umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością. Do zadań pielęgniarki należy też pomoc w uzyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do prawidłowej rehabilitacji i pielęgnacji chorego w warunkach domowych. Minimalny czas bezpośredniej opieki na jednego pacjenta to 1,5h dziennie, co najmniej 4 dni w tygodniu. Może być realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a w uzasadnionych przypadkach także w weekendy i dni ustawowo wolne. Odbyte świadczenia pielęgniarka zapisuje w karcie czynności pielęgniarskich, wraz z datą ich wykonania i potwierdzającym podpisem pacjenta lub opiekuna.

 36

Kto może zostać zakwalifikowany?

Osoba w dowolnym wieku, która ma ukończony okres diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymaga już dalszej hospitalizacji w zakładach stacjonarnych i uzyskała 0-40 punktów w skali Barthel.

Co to jest skala Barthel?

Skala Barthel ? skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych). Wg skali Barthela maksymalnie pacjent może otrzymać 100 pkt, a min. 0 pkt.